Wyprawka szkolna 2012/2013

 

Pomoc kierowana jest do:

  • uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w: klasach I - IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) - z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej 351 zł netto na osobę w rodzinie.
  • uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj 504 zł netto na osobę w rodzinie.
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  • uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

WAŻNE!!!! NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA

W roku szkolnym 2012/2013 możliwość dofinansowania podręczników otrzymają także uczniowie klasy IV szkoły podstawowej, klasy I szkół ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów klas I dochód na osobę wynosi 504 zł netto.

Dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
  • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Podania do Dyrektora Szkoły będzie można składać od 14 maja 2012 roku.